Használati feltételek

A honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Takeda Pharma Kft (a továbbiakban "Takeda"). A honlap használatával Ön elfogadja az alábbi feltételeket.
Jelen honlap tartalmát, beleértve a dokumentumokat és képeket is, a vonatkozó szerzői jogokról és a védjegyek védelméről szóló törvény védi. A honlap tartalmát kizárólag személyes, nem üzleti célú felhasználásra másolhatja, töltheti le vagy nyomtathatja ki, amennyiben (a) minden másolati példány tartalmazza a szerzői joggal, illetve tulajdonjoggal kapcsolatosan itt feltüntetett adatokat, (b) a tartalma nem kerül módosításra, és (c) az ilyen használat nem sérti a Takeda vagy harmadik felek jogait (beleértve a rágalmazást, tulajdonjog megsértését vagy az információk közzétételére vonatkozó jogokat). A tartalom bármilyen más felhasználása, beleértve a hálózati, vagy más honlapokon történő felhasználást, tilos. A Takeda társaság valamennyi jelen honlapon feltüntetett termékneve a Takeda, annak leányvállalatai vagy társult vállalatai (affiliates) tulajdonát képező vagy licencjogokkal védett védjegye.
A fent kifejezetten említetteken kívül a feltüntetett tartalom nem értelmezhető a Takeda vagy harmadik felek licenc-, szabadalmi, védjegy- vagy szerzői jogainak átadásaként. Jelen honlap információkat tartalmazhat egyes olyan termékekről, amelyek nem feltétlenül érhetők el minden országban, vagy más védjegyek, licencjogok védelmét élvezik, esetleg más kiszerelésben vagy más erősségben állnak rendelkezésre.  Számos termék kizárólag orvosi vény ellenében áll rendelkezésre. Az itt feltüntetett információk egyike sem tekinthető bármely vényköteles gyógyszer alkalmazására, terjesztésére vagy javallatára utaló biztatásnak.
A Takeda cég nem kínál se egészségügyi tanácsadást, se szolgáltatásokat. Az itt feltüntetett termékinformációk semmilyen körülmények között nem helyettesítik az orvos vagy más egészségügyi szakember általi útmutatást.

A JELEN HONLAPON FELTÜNTETETT INFORMÁCIÓK "ÚGY AHOGY VANNAK" , EGYÉRTELMŰ MÓDON VAGY RÁUTALÓ MAGATARTÁSSAL KIFEJEZETT GARANCIÁK VAGY BIZTOSÍTÁSOK NÉLKÜL ÉRTELMEZENDŐK, BELEÉRTVE A PONTOSSÁGGAL, MEGBÍZHATÓSÁGGAL, TELJESSÉGGEL, AZ ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELŐSSÉGGEL, HARMADIK FELEK TARTALOMMAL, JÓTÁLLÁSSAL VAGY ARRA VONATKOZÓ JOGAINAK NEM CSORBULÁSÁVAL KAPCSOLATOS GARANCIÁIT ÉS MEGERŐSÍTÉSEIT, HOGY A JELEN HONLAPRA VALÓ BELÉPÉS HIBÁTLAN, VAGY HOGY A JELEN HONLAP NEM TARTALMAZ SEMMILYEN SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUST.

Abban az esetben, ha a jótállásból fent kizártak valamelyike nem érvényesíthető, a többi fenti kizárás az illetékes joghatóság törvényi szabályozása szerinti érvényességgel bír. A Takeda nem felelős se a jelen honlaphoz való hozzáférésért vagy hozzáférhetetlenségért, se a jelen honlap információ-tartalmára való támaszkodás okozta károkért, illetve sérülésekért.

A Takeda nem ellenőrizte le harmadik felek honlapunk által hivatkozott, vagy azok jelen honlapra mutató weboldalait, és nem támogatja ezen harmadik felek oldalainak tartalmát, valamint nem vállal értük semmilyen felelősséget. Az internetes oldalunkra hivatkozó weboldal tulajdonosa köteles ehhez előzetesen beszerezni a Takeda társaság engedélyét. A Takeda nem köteles válaszolni az e-mailekre sem semmilyen más kommunikációra. A Takeda társaság által e-mailben vagy más módon küldött bármilyen értesítés tartalma bizalmasnak és a feladó tulajdonának tekintendő. A Takeda és partnerei fenntartják maguknak a jogot az ilyen jellegű kommunikáció bármilyen célra történő felhasználásának, másolásának, közzétételének és harmadik felek számára történő nyilvánosságra hozatalának korlátozásoktól és kompenzációktól mentes jogát. A Takeda és partnerei úgyszintén szabadon, korlátozások és kompenzáció nélkül bármilyen célra felhasználhatják az Ön által a társaság rendelkezésére bocsátott bármilyen információs anyag tartalmazta gondolatokat, koncepciókat, know-how-t, technológiai folyamatokat stb., beleértve a fejlesztést, termelést és marketinget is. A Takeda társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen honlapot bármilyen előzetes figyelmeztetés nélkül információkkal egészítse ki, illetve hogy a honlapon található információkat eltávolítsa vagy módosítsa.

Jelen feltételekre és azok értelmezésére a magyar jogszabályok az irányadóak.

Adatkezelési nyilatkozat

A honlap használatával kapcsolatos személyes adatvédelmi alapelvek
A Takeda Pharma Kft (a továbbiakban "Takeda") a jelen honlapra ellátogató személyek számára a személyes adatok védelmére szolgáló magyar törvénnyel (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) összhangban a következő személyes adatok védelmét szolgáló alapelveket fogadta el.

Személyes adatok védelme
A Takeda tudatában van a személyes adatok jelentőségének, és a következő alapelvekkel összhangban kezeli őket:

1. Személyes adatok megszerzése
A Takeda a jelen honlapon keresztül kizárólag akkor szerez olyan személyes adatokat, mint például a név, cím, telefonszám és e-mail cím, ha Ön azokat önként, az adatgyűjtéshez hozzájárulva a rendelkezésünkre bocsátja pl. regisztráció alkalmával, e-mailben termékekre vonatkozó kérések, kérdések küldése kapcsán, stb. A honlap az Ön személyes adatainak megadása nélkül is használható; az így tudomásunkra jutott adatokat (pl. IP cím) az Ön azonosítására nem használjuk.

2. A személyes adatok felhasználása

 • (1) A Takeda a jelen honlapon keresztül szerzett személyes adatokat a jelen nyilatkozat 7. pontjában (lásd alább) meghatározott célokra használja fel.
 • (2) Ha a Takeda alvállalkozót bíz meg a személyes adatok kezelésével, a Takeda az ilyen alvállalkozót megfelelően megvizsgálja és kiválasztja, és a munkáját a reá bízott adatok biztonsága érdekében szükség szerint és megfelelően felügyeli.

 

3. Személyes adatok átadása harmadik feleknek
A Takeda nem bocsát harmadik felek rendelkezésére személyes adatokat az érintett előzetes hozzájárulása nélkül, kivéve azon eseteket, amikor az adatok harmadik személynek történő átadását jogszabály kötelezően előírja.

4. A személyes adatok ellenőrzése

 • (1) A Takeda a személyes adatokat a felhasználási cél eléréséhez szükséges terjedelemben pontosan és biztonságosan tárolja.
 • (2) A Takeda az adatok biztonságával kapcsolatosan megfelelő intézkedéseket foganatosít annak érdekében, hogy megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, és ily módon megelőzze a személyes adatok elvesztését, megsemmisülését, hamisítását és kiszivárgását. Mindezek ellenére nem tudjuk garantálni, hogy a személyes adatok elvesztése, a velük való visszaélés vagy a módosításuk nem fordulhat elő.

 

5. A tárolt személyes adatokkal kapcsolatos jogérvényesítés
Amennyiben az a személy, akinek a személyes adatait a Takeda kezeli, tárolja, a Takedától kéri ezen adatok közzétételét, kijavítását, további adat hozzáadását, törlését, zárolását, használatuk felfüggesztését vagy eltávolítását, a Takeda az ilyen igényre a vonatkozó törvényi szabályozással és rendelkezésekkel összhangban reagál. Személyes adatai jövőbeni felhasználására, kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni a Kapcsolat menüpontban feltüntetett e-mailcímre vagy postacímre küldött levélben. Létezhetnek azonban e szabály alóli kivételek, és előfordulhat, hogy a személyes adatok megőrzése kötelező. Ez vonatkozik például a mellékhatásokkal (nemkívánatos eseményekkel) kapcsolatos adatgyűjtésre, vagy a rendőrségi nyomozásokra. Amennyiben személyes adataihoz fűződő jogait megsértik, jogosult az adatvédelmi hatósághoz vagy az illetékes bírósághoz fordulni.

6. A személyes adatok ellenőrzésének és védelmének belső ellenőrzési rendszere, személyes adatok tárolása

 • (1) A Takeda jogszabályi előírásokkal összhangban létrehozza és kezeli a személyes adatok ellenőrzésére és védelmére szolgáló belső rendszerét. E tevékenységért az adatvédelemmel foglalkozó munkatárs felel (Data Protection Officer).
 • (2) A személyes adatok jogszabályoknak megfelelő ellenőrzésével és védelmével kapcsolatosan a Takeda megfelelő képzésben részesíti a dolgozóit, valamint ellenőrzi őket.
 • (3) A Takeda az Ön személyes adatait addig tárolja és kezeli, amíg erre az Ön hozzájárulása lehetőséget ad, illetve az Ön által kért szolgáltatás teljesítéséhez szükséges, továbbá ameddig ezt jogszabály előírja.

7. A jelen honlapon keresztül megadott személyes adatok felhasználása
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a személyének beazonosítására szolgáló adatok továbbításával Ön az egyetértését adja ahhoz, hogy mindezen információk az alább felsorolt célokkal elmentésre és feldolgozásra kerüljenek:

 • a) Általános célok
  A szóban forgó adatok a következő célokra használhatók fel: az Ön személyes egészségügyi szakmai képzettségének ellenőrzése, szolgáltatásaink minőségének javítása, a jelen oldalakon található információk kijavítása, az Ön kérdéseinek megválaszolása, valamint vállalatunk azon kötelezettségei, mint a tudományos/orvosi információs kérdésre adott válasz továbbá a nemkívánatos eseményekkel kapcsolatos adatfeldolgozás.
 • b) Munkatársak keresése - állás iránt érdeklődők, a Takeda jelenlegi és jövőbeni dolgozói
  Amennyiben az állás iránt érdeklődők felvételüket kérik a Takedába, a jelen honlapon keresztül rendelkezésünkre bocsátott személyes adataikat az álláspályázatok feldolgozásához használjuk fel. Amennyiben az információkat azelőtt kell harmadik személy részére hozzáférhetővé tennünk, hogy a pályázót foglalkoztatnánk, például ajánlást, vagy erkölcsi bizonyítványt kérünk, az érdeklődőt először előzetesen tájékoztatjuk minderről, ha az adatok szóban forgó átadása nem törvényből eredő kötelesség.

Spekulatív jelentkezők
Tartjuk magunkat ahhoz az alapelvhez, hogy a spekulatív kérelmeket (vagyis azon kérelmezőkét, akik nem egy meghirdetett helyre jelentkeznek) nem vesszük át. Ha ilyen kérés fut be, az ilyen kérelmezők személyes adatait nem tároljuk. A feladó egy automatikus választ kap, és az adatait nem őrizzük meg.

Meghirdetett munkakörök
A sikertelen jelentkezők személyes adatait az állásinterjú időpontját követően legalább hat hónapig és legfeljebb egy évig őrizzük meg. Ezt követően a szóban forgó adatok megsemmisítésre kerülnek.

Az állás iránt érdeklődőknek tudatában kell lennie annak a tények, hogy megfelelő pozíciók esetén a szóban forgó adatok a cégcsoportunkon belüli társaságok között kölcsönösen átadásra kerülhetnek.

Amint az érdeklődő a Takeda munkatársává válik, létrehozunk egy fájlt (mappát) a munkájára vonatkozó információk tárolására. Mindezen információk biztonságosan kerülnek tárolásra, és kizárólag az adott személy foglalkoztatásával közvetlenül kapcsolatos célokra szolgálnak. A szóban forgó alkalmazott és a Takeda közötti munkaviszony megszűnését követően ezt a fájlt (mappát) az adattárolási alapelvekkel összhangban őrizzük meg, majd biztonságos módon megsemmisítjük.

 

8. További fontos információk
Internetes oldalaink harmadik felek oldalaira mutató linkeket tartalmaznak. Az itt ismertetett adatvédelmi alapelvek nem vonatkoznak harmadik felek weboldalaira. Minden olyan weboldal esetében, amelyre be kíván lépni, kérjük, ismerkedjen meg a jogi információkat és adatvédelmi politikát ismertető részekkel.
A Takeda a Google Analytics szolgáltatást használja. Ez egy olyan webes elemző eszköz, amely segíti az internetes honlapok tulajdonosainak megérteni, hogyan viselkednek honlapjaik látogatói. A Google Analytics szolgáltatás ügyfelei különféle jelentéseket jeleníthetnek meg arra vonatkozóan, hogy hogyan viselkednek honlapjaik látogatóik, és így javíthatják azokat. A Google Analytics szolgáltatás névtelenül gyűjti az információkat. Tájékoztatást nyújt a honlapokkal kapcsolatos trendekről, és nem azonosítja be az egyéni látogatókat.

Google Analytics sütik
Miként számos más egyéb szolgáltatás, a Google Analytics is használ sütiket. Az első oldalon található süti fájlok az adott honlapok esetében a felhasználói viselkedés nyomon követésére használhatók fel. Ezek a fájlok olyan adatok tárolására szolgálnak, mint például hogy, milyen időpontban látogatott el a felhasználó a weboldalra, hogy ismételten jár-e ott, valamint, hogy milyen oldalról érkezett. Az Internet-böngésző programok az első oldali sütiket nem osztják meg a doménekkel.

IP-cím használata
Minden az Internethez csatlakoztatott számítógéphez és berendezéshez egyedi azonosító, ún. internet protokoll cím (IP) kerül hozzárendelésre. Tekintettel arra a tényre, hogy ezek általában blokkonként kerülnek hozzárendelésre az egyes országokhoz, az IP cím felhasználható azon információ beazonosításához, hogy mely országban, államban, városban kapcsolódik fel az adott konkrét számítógép az Internetre. A Google Analytics gyűjti ezeket az IP-címeket, hogy az internetes oldalak tulajdonosai képet kaphassanak arról, hogy a világ mely részeiről érkeznek az oldalak látogatói. Ezt a módszert IP-cím alapú földrajzi beazonosításnak nevezik.

A Google Analytics szolgáltatás a konkrét IP-címet nem bocsátja a szolgáltatás felhasználóinak rendelkezésére. Ezen kívül igénybe vehető az IP cím maszkolása is, amikor is a Google Analytics szolgáltatást felhasználó weboldal-tulajdonosok úgy is beállíthatják a Google Analytics szolgáltatást, hogy e szolgáltatás az IP cím földrajzi beazonosításához csak az IP cím egy részét, és ne az egész IP címet használja.

Személyes adatok
A személyes adatok személyazonosításra szolgáló információk, pl. név, e-mail cím, számlázási vagy egyéb adatok, amelyek az ilyen információkhoz hozzákapcsolhatók. A Google Analytics ügyfelei által kötelezően betartandó Google Analytics szerződéses feltételek tiltják az ilyen információk Google Analytics segítségével végzett nyomon követését és gyűjtését, illetve a személyes adatok összekapcsolását a webes elemzés adataival.

A Google Analytics adatainak Google általi felhasználása
A Google Analytics szolgáltatást az oldalaikon használó weboldal tulajdonosok az ellenőrzésük alatt tartják, hogy mely adatok esetében engedélyezik, hogy azokat a Google használja. A Google Analytics adatmegosztási lehetőségek szolgáltatásnak (Google Analytics Data Sharing Options) köszönhetően eldönthetik, hogy meg kívánják-e osztani ezen adatokat a Google társasággal, vagy sem. Amennyiben azt e lehetőségek engedélyezik, az összegyűjtött adatok a Google szolgáltatások javítását szolgálják. A weboldal tulajdonosok ezeket a beállításokat bármikor módosíthatják.

Böngésző-bővítmény a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezéshez
Annak érdekében, hogy a weboldalak látogatói többféle lehetőség közül választhassák ki, miként gyűjti a Google Analytics szolgáltatás az adatokat, a Google társaság egy a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítményt fejlesztett ki. A bővítmény a Google Analytics szolgáltatás JavaScript (ga.js) részével kommunikál, és értesíti, ha az adott weboldalon tett látogatás adatait nem kell továbbítani a Google Analytics részére. A Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítmény azonban nem akadályozza meg magát az adattovábbítást a weboldalaknak, sem az adatok elküldését más webes elemzést végző szolgáltatásoknak.
Bővebb információkat a Google Analytics szolgáltatásból való kijelentkezésre szolgáló böngésző-bővítménnyel kapcsolatosan itt talál.

A Takeda Kft. Adatvédelmi Nyilvántartási Azonosítója: NAIH-71998/2014

E-mail:  info-hu@takeda.com

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti alapelvek bármikor módosíthatók. Felhasználóinknak ezért javasoljuk, hogy a jelen honlapra történő minden belépés alkalmával tekintsék meg az oldalt.

 

Oldal teteje

Takeda Pharma